ESN practice report

ESN publishes its report on deinstitutionalisation and development of community-based alternatives. This publication is available in English, Polish, Czech, Hungarian and Romanian. The report highlights ESN’s continuous interest in the transformation of care models across Europe. Drawing on the knowledge gained from seminars, working group and High Level Advisory Committee meetings, it offers an insight into the challenges and opportunities faced by social work directors and local politicians intending to close institutions.

You can find the full report and the executive summaries below, in English, český, magyar, polski, and română.

Developing Community Care
Key Message

The transition from institutional to community-based care is desirable and – despite difficulties – achievable if we all play our part in the process. Researchers, European Union institutions and Member States can contribute to the success of this important change in the pattern of service provision. ESN is committed to a vision of Europe where everyone has the opportunity to live as normal a life as possible alongside others.
Executive Summary

Rozvoj komunitní péče
Klíčové sdělení

Přechod od ústavní ke komunitní péči je potřebný a – navzdory všem obtížím – dosažitelný a možný, pokud v tomto procesu každý z aktérů hraje svoji roli. Výzkumní pracovníci, instituce Evropské unie a členské státy mohou přispět k úspěchu této významné změny týkající se způsobu poskytování sociálních služeb. ESN se zavázala k naplňování vize Evropy, ve které bude každý člověk mít možnost žít běžným způsobem života, pokud možno společně s ostatními.
Shrnutí zprávy

A közösségi ellátás fejlesztése
Fontos üzenetek
Az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra váltás kívánatos lenne, és ez a nehézségek ellenére meg is valósítható, ha mindannyian kivesszük a részünket a folyamatból. A kutatók, az Európai Unió intézményei és a tagállamok mind hozzájárulhatnak a szolgáltatás nyújtás modelljének e fontos változásával járó sikeréhez. Az ESN elkötelezett egy olyan Európa mellett, ahol mindenkinek lehetősége van arra, hogy embertársai mellett a lehető legnormálisabb életet élje.
Jelentés-összefoglaló

Tworzenie modelu pomocyś rodowiskowej
Przesłanie raportu
Przeobrażenie systemu opieki z instytucjonalnej w środowiskową jest wskazane i mimo trudności wykonalne, jeśli wszyscy włączą się w ten proces. Ośrodki naukowo-badawcze, instytucje unijne i państwa członkowskie mogą przyczynić się do sukcesu deinstytucjonalizacji promując ideę zmiany w świadczeniu usług. ESN głęboko wierzy w wizję Europy, w której wszyscy ludzie mają prawo do jak najbardziej normalnego życia w ramach własnej społeczności.
Resume raportu

Dezvoltarea îngrijirii comunitare
Mesaj cheie
Tranziţia de la îngrijirea instituţională la cea bazată pe comunitate este de dorit şi, în ciuda dificultăţilor, realizabilă, cu condiţia să ne asumăm cu toţii un rol în acest proces. Cercetătorii, instituţiile Uniunii Europene şi statele membre pot contribui la reuşita acestei schimbări importante a modelului de furnizare a serviciilor publice. ESN se angajează să contribuie la crearea unei Europe în care fiecare poate trăi o viaţă cât se poate de normală alături de ceilalţi.
Rezumatul raportului